Nordmørslaget i Oslo

Referat fra årsmøte i Nordmørslaget i Oslo

Torsdag 1.november 2019 kl.19.00, møte ble hevet kl.22.00

Det var 11 stemmeberetige med gyldig betalt kontingent til stede.

 

Sak 1. Valg av ordstyrer, valg av referent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll

            Ordstyrer:                   Rolf Snekkevåg

            Referent:                    Rolf Snekkevåg

            2 Underskrivere:         Sidsel Leknes og Thomas Greibrok

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

            Vedtak: godkjent.

Sak 3. Årsmeldinger.

            Årsmelding for laget lest igjennom.

            Vedtak: godkjent.

Sak 4. Regnskap.

            Opplest av Jostein Bugge.

            Revisjonsberetning opplest av Rolf Snekkevåg

            Det var ingen kommentarer til regnskapet.

            Vedtak: Regnskap godkjent.

Sak 5. Innkomne forslag: Fra styret, nye lover for Nordmørslaget.

            Vedtak: Godkjent med noen mindre endringer.

Sak 6. Valg av nytt styre med vara og 1 revisor.

  1. Styreleder Rolf Snekkevåg for 1.år
  2. Kasserer Jostein Bugge for 1.år
  3. Hytteansvarlig og styremedlem Ole Martin Eines 2.år
  4. Styremedlem Halvard Leknes 2.år
  5. Varamedlem Bjørn Arild Gjerrud 2.år (hytteansvarlig når Ole M. er bortreist/syk).
  6. Revisor Magne Fladset

  

Sak 8. Valg av ny valgkommite. Ingen forslag, styret tar jobben.

 

Oslo 01.11.2019

 

Thomas Greibrok Sign.                                                                  Sidsel Leknes Sign.